Eksamen

§ 6. Det påhviler institutionen at gøre eksaminanderne bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne.
Stk. 2. Institutionen skal sørge for, at eksaminanderne i god tid orienteres om følgende praktiske og proceduremæssige forhold:
1) Prøve- og eksamensperiode og prøvetidspunkter.
2) Antal prøver, herunder delprøver og udtræk af prøvefag.
3) Eventuelle frister for tilmelding.
4) Betingelser for deltagelse i prøven, jf. § 7, herunder regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for deltagelse i eksaminationen.
Stk. 3. Institutionen skal endvidere sørge for, at eksaminander og øvrige medvirkende ved prøverne i god tid bliver bekendt med reglerne om:
1) Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudseelige grunde, jf. § 9.
2) Anvendelse af hjælpemidler, jf. § 15.
3) Hvornår en prøve er begyndt, jf. § 16.
4) Konsekvenser af at komme for sent eller udeblive, jf. § 17.
5) Særlige prøvevilkår, jf. § 19.
6) Konsekvenser af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp, jf. § 20.
7) Klageprocedure og klagefrister, jf. kapitel 10.
Stk. 4. Institutionen kan fastsætte yderligere retningslinjer, herunder retningslinjer om konsekvenser af forstyrrende adfærd og om identifikation af eksaminanden.
Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte regler og retningslinjer skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Se øvrige regler og retningslinjer i eksamensbekendtgørelsen her
Regler og retningslinjer gennemgås desuden for alle elever i god tid inden eksamen

Undervisnings-beskrivelser

Læs mere

Eksamenstræning

Gentofte HF afholder eksamenstræningskurser hvert forår

Galleri

Livet på GHF

Se mere