FERIEPLAN
Skoleår 2023-2024

2hf skolestart:08.08.2023

1hf skolestart: 09.08.2023

Efterårsferie: uge 42 2023

Juleferie: 23.12.2023-01.01.2024 

Vinterferie: uge 7 2024

Påskeferie: 25.03-01.04.2024 

Kristi himmelfart: 09.05-10.05.2024

2. pinsedag: 20.05.2023

Grundlovsdag: 05.06.2024

Translokation og sommerferie: 28.06.2024

BLA02114

Eksamen

Mål og krav for de enkelte fags eksaminer, gennemgås af faglæreren og findes på Undervisningsministeriets hjemmeside under fagenes læreplaner.

Gentofte HFs samlede eksamensplan findes på Lectio, og den enkelte elevs eksamensplan findes på den enkelte elevs Lectioside.

Med mindre, at man skriftligt har fået frataget sin ret til at gå til eksamen i et fag, er man tilmeldt prøve i de fag, man har fulgt undervisningen i.

For at gå til eksamen, skal eksamensgrundlaget være i orden. Hvis du har nedenstående fag, skal du have afleveret følgende senest 1 uge inden sidste undervisningsdag:

Drejebog i idræt (B-niveau)

Eksamensproduktion i mediefag (C- eller B-niveau)

Eksamensprojekt i billedkunst (C- eller B-niveau)

Hvis man er syg eller på anden måde forhindret i at møde til den fastsatte eksaminationstid kontakter man skolens kontor i god tid inden eksamenstidspunktet. Ved sygdom vil man normalt få tilbud om at aflægge prøve i samme eksamenstermin, hvis det er muligt.

Under prøverne må kun anvendes de til de pågældende prøver lovlige hjælpemidler. Hvis man anvender computer, er man forpligtet til at give skolen fuld adgang til computeren såfremt der er begrundet mistanke om snyd eller forsøg på snyd.

Prøven er begyndt når opgaven er udleveret eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet.

Hvis man kommer for sent eller udebliver fra en prøve bortfalder ens ret til eksamination.

BLA02238

Hvis man har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre specifikke vanskeligheder, kan man efter ansøgning få tilladelse til at aflægge prøve på særlige vilkår. Ansøgning om tilladelse til at aflægge prøve på særlige vilkår skal være skolen i hænde i senest 2 måneder før eksamen.

Hvis man forsøger at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp (snyde) i forbindelsen med en prøve vil man blive bortvist fra den pågældende prøve, og man vil normalt modtage karakteren -3.

BLA01403

Hvis man medbringer ulovlige hjælpemidler i forberedelseslokalet, vil det blive betragtet som et forsøg på at skaffe sig uretmæssig hjælp, og man vil blive bortvist fra den pågældende prøve og normalt modtage karakteren -3

Klager over prøver skal være skriftlig og begrundet og indgives til skolen senest 2 uger efter at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort.
Yderligere oplysninger om adgangen til at klage findes i bekendtgørelse nr. 343 af 08/04/2016 kapitel 10.

Se øvrige regler og retningslinjer i eksamensbekendtgørelsen her.

Eksamensbekendtgørelsen